Config Server Ubuntu 20.04 (Linux) for Laravel

Config Server Ubuntu 20.04 (Linux) for Laravel

2020, Jul 09    

ERROR

If you access only your homepage and can’t access to pages other (pages remaining). You run:

nano /etc/apache2/apache2.conf

Find in bellow (pull it down because there’s a lot left), changes AllowOverride None => Set AllowOverride All

Then run:

service apache2 restart

Error 1

Cài đặt Apache

Sau khi có VPS chúng cần cài đặt môi trường Apache(các bạn cũng có thể dùng Nginx).

Update:

apt-get update

Cài đặt Apache: apt-get install apache2

Sau khi cài đặt bạn có thể start và enable Apache bằng cách:

systemctl start apache2

If you don’t have admin role, you use sudo before command, example:

sudo systemctl start apache2

systemctl enable apache2

Cài đặt PHP

Thêm PHP vào khi PPA:

add-apt-repository ppa:ondrej/php

Update:

apt-get update

Chạy lệnh sau để cài PHP 7.2 và các extension cần thiết:

apt install php7.2 php7.2-xml php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-json php7.2-curl php7.2-cli php7.2-common php7.1-mcrypt php7.2-gd libapache2-mod-php7.2 php7.2-zip

Cài đặt Composer và install Laravel Composer

curl -sS https://getcomposer.org/installer php

mv composer.phar /usr/bin/composer

Install Laravel

Các bạn dùng composer để cài hoặc có thể dùng Git để clone source code vào đường dẫn: /var/www/html

composer create-project laravel/laravel /var/www/html/laravel

Cài đặt DocumentRoot Mở file config của Apache:

nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Tìm dòng sau:

DocumentRoot /var/www/html

Thay thế bằng:

DocumentRoot /var/www/html/laravel/public

Example

Sau đó lưu lại rồi restart lại Apache nhé:

systemctl restart apache2

Chỉnh Permission cho project:

chown -R www-data:www-data /var/www/html/laravel

chmod -R 755 /var/www/html/laravel/storage

Cài MySQL

Chạy lệnh sau:

apt-get install mysql-server

Sau đó nhập password:

Đăng nhập MySQL với password ở trên:

mysql -u root -p

Thêm database bằng query sau:

CREATE DATABASE laravel_test;

Cấu hình .env cho project để connect MySQL:

Sửa file bằng cách:

nano /var/www/html/laravel/.env

Sau đó cấu hình giống như dưới local:

Tận hưởng: Truy cập và tận hưởng bằng cách truy cập vào: IP của VPS

Kết thúc Trên đây là toàn bộ các bước để deploy project Laravel lên VPS dùng hệ điều hành Ubuntu. Bài viết có gì sai sót mong mọi người bỏ quá cho